روزنامه ملی انیس

افراد دارای معلولیت مورد حمایت کمیسیون های حقوق بشر و اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار دارند

ازروز جهانی افراددارای معلولیت، کمیسیون های حقوق بشر اصلاحات اداری و خدمات ملکی با برگزاری نشستی گرامی داشت کردند.

 به گزارش آژانس باختر :دراین نشست هردو کمیسیون تعهدات شانرا درزمینه حمایت از افراد دارای معلولیت اعلام کردند.

 نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی دررابطه به  این روز صحبت کرد و گفت جنگ مسبب اصلی معلولیت ها درجهان ومنجمله درافغانستان است.

به گفته نادرنادری برهنه ترین تاثیر جنگ متلاشی شدن روش های اخلاقی یک جامعه می باشد که مهربانی ،همدلی و رفتارمساویانه را نسبت به افراد از انسان می گیرد.

وی افزود: نیاز نیست که با افراد دارای معلولیت با ترحم نگاه کرد ، برعکس باید به ظرفیت هایشان نگاه شود.

 حقوق انسانی شانرا فراهم کنیم و برایشان سهولت درتمام عرصه های زندگی درنظر بگیریم.

وی گفت : کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد سهولت دراستخدام افراد دارای معلولیت طرزالعمل ویژه برای استخدام معلولان تنفیذ کرده است که مطابق این طرزالعمل تمام روند استخدام به گونه سهل شده است که هر معلول می تواند به آن به آسانی دسترسی داشته باشد.

نادری از روند فعلی استخدام معلولان ناراضی بودوگفت ازجمله چهار صد هزار کارمند صرف ۳۰۰۰ هزار  که ۸/۰فیصد کارمندان را تشکیل می دهد معلولان است.

 وی افزود این رقم ناچیز است باید بیشتر تلاش شود تا تعدادکارمندان اضافه شود. بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون حقوق بشر نیز دراین رابطه صحبت کرد و گفت ما باید پیوسته برنامه های کاری خود را ارزیابی کنیم تا به گونه دقیق بدانیم که ما درروند کاری خود چه خدمات را برای افراد دارای معلولیت انجام داده ایم

 لوی څارنوال کشور نیز دررابطه به این روز صحبت کرد.

افراد معلول را جان بازان عرضه مبارزه با سیاه ترین افراد جنگ افروز خواندو گفت تعهد ما  حمایت ازاین افراد همیشگی خواهد بود.

 وی افزود که لوی څارنوالی کشور تاکنون ۶۰ تن از افراد دارای معلولیت را درتشکیل خود جذب کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید