روزنامه ملی انیس

اعلامیۀ مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر داعش

ابوبکر بغدادی رهبر داعش در جریان عملیات نیروهای امریکایی در سوریه، کشته شده است.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان با استقبال از عملیات متذکره، تروریزم را دشمن بشریت می داند که مرزنمی شناسد و تهدید در برابر امنیت و ثبات منطقه و جهان است، بناً کشته شدن ابوبکر بغدادی را که یکی از خطرناک ترین رهبران گروه های تروریستی بود، بزرگترین ضربه به گروه داعش می پندارد.

از اینکه پدیدۀ تروریزم از سال ها بدینسو از مردم ما قربانی می گیرد، کشته شدن رهبران گروه هایتروریستی به ویژه ابوبکر بغدادی رهبر داعش، نه تنها در کاهش حملات تروریستی و تامین امنیت افغانستان مهم است، بل بر امنیت و ثبات منطقه و جهان نیز تاثیر مثبت می گذارد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که یگانه راه بیرون‌رفت از چالش تروریزم در کنارهمکاری مشترک تمام کشورهای جهان در راستای مبارزه با پدیدۀ شوم تروریزم، اقدامات سریع و به موقع این چنینی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید