روزنامه ملی انیس

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به کنفرانس دوحه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صلح با عزت متعهد است و به شمولیت صدا و نمایندگی تمام اقشار جامعه در راستای صلح تعهد دارد. بعد از مشاورت های تفصیلی با تمام جریانات سیاسی و اجتماعی، فهرست اشتراک کننده گان برای نشست قطر توسط یک کمیته گزینش غیر دولتی ترتیب گردید.

جلسه معرفی هیئت برای سفر دوحه که در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید، شاهد تعهد حکومت و رهبران سیاسی کشور به صلح می باشد و به یک صدا اشتراک کننده گان کنفرانس دوحه را سفیران صلح خطاب کردند و برای شان در نخستین گام پروسه صلح اتحاف دعا کردند.

بعد از اینکه تمام آمادگی ها برای سفر هیئت گرفته شد، با تعجب باید گفت که لست جدیدی که از شمولیت غیر متوازن مردم افغانستان برخوردار بود، و به معنای بی احترامی به اراده و فیصله مردم افغانسان است، از جانب قطر ارسال گردید که قابل قبول مردم افغانستان نمی باشد. تعدادی از رهبران سیاسی در جلسه مشترک با رئیس جمهور تصمیم گرفتند که لست تهیه شده از جانب قطر قابل قبول نمی باشد و از حکومت قطر خواست تا در کنفرانس هیئت تعیین شده از جانب افغانستان اشتراک کند. اینکه حکومت قطر این خواسته برحق ما را برآورده نتوانست کنفرانس دوحه را لغو کرد. حکومت و مردم افغانستان متعهد به صلح با عزت است و مانند گذشته، در آینده نیز برای برآورده ساختن این خواسته برحق مردم خویش تلاش های بیشتر انجام خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید