روزنامه ملی انیس

اعراض و علایم بزرگی پروستات

 شامل علایم بندشی و علایم تخریشی است که هریک را در ذیل تشریح میگردد:

الف – علایم بندشی
} Obstructive }:

 • Hesitancy { تاخردر ادرار} : این اصطلاح درآن حالت استعمال میگردد که تبول برای چند ثانیه و حتا برای یک دقیقه صورت نمیگیرد.
 • Poor Urinary stream { کم شدن قطروشدت ادرار } : این هم یک عرض عمده بزرگی پروستات است و با زیادشدن تضیق مقاومت احلیل خلفی بلند میرود و درنتیجه قطروشدت ادرار تناقص مینماید که حتا بعضا” ادراربه صورت یک تارخارج میگردد.
 • Terminal Dribbling { قطره قطره آمدن ادرار } : بعد ازختم تبول تاچند دقیقه ادرار به شکل قطره قطره خارج میگردد. که این عرض عمده بزرگی پروستات میباشد. زیرا در هایپرتروفی غده پروستات برعلاوه که سبب تضیق عنق مثانه می گردد وظایف معصره داخلی را نیزخراب میسازد.
 • Residual Urine
  { ادرارباقی مانده } : این هم یک عرض احلیل خلفی بوده زیرا دراثر تنگ شدن قطر احلیل خلفی
  مقاومت آن روزبه روز بلند میرود . تا بلاخره وقتی میرسد که ازسبب بلند شدن مقاومت احلیل خلفی دروقت تبول تمام ادرارخارج نمیگردد ویک اندازه آن در مثانه باقی میماند که بنام ادرارباقی مانده یاد میشود.
 • incontinence  : عبارت ازحالت است که ادراربدون اراده ازمثانه خارج میگردد.

ب علایم تخریشی { Irritative}:

 • Frequency : این اصطلاح درحالت استعمال میشود که مریض زود زود تبول نماید.
 • Nocturia : این اصطلاح درآن حالات استعمال میشود که مریض ازطرف شب چندین بار ازخواب بیدار شده وجهت تبول به تشناب میرود.
 • Burning : سوزش در وقت ادرار کردن بنام Burning یاد میگردد.
 • Urgency : این اصطلاح به آن حالات استعمال میگردد که درمثانه ادرارموجود نمیباشد مگر احساس تبول به اندازه شدید است که حتا مریض نمیتواند صرف چند قطره ادرار که درمثانه موجود است کنترول نماید.

دوکتور حشمت الله ولی

ترینر متخصص جراحی یورولوژی

ممکن است شما دوست داشته باشید