روزنامه ملی انیس

اطلاعیه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و اداره ملی حفاظت محیط زیست

به منظورجلوگیری ازآلود گی هوا و ازدحام ترافیکی درشهرکابل ، رژیم کاراداره های دولتی با واحد های دومی شان دردو وقت کاری ، ازتاریخ ۵ جدی تا اخیرحوت سالروان ، تنظیم گردیده است .

وزارت های حج واوقاف ، ترانسپورت، صحت عامه ، امورزنان، عدلیه ، معارف، مخابرات  و تکنالوژی معلوماتی، اطلاعات وفرهنگ، اقتصاد ، وزارت دولت درامورپارلمانی، معادن و پترولیم، زراعت ، تجارت و صنعت ، امورمهاجرین و عودت کننده گان وهمچنان اداره ملی احصائیه ، اداره مستقل هوانوردی، ارگانهای محل ، شاروالی کابل، جمعیت هلال احمرافغانی ، ادارۀ ملی نورم و استندرد ، ادارۀ عالی تفتیش و شرکت برشنا ،  آغازکار ساعت ۸:۳۰ صبح ختم کار ساعت ۴:۳۰ عصر با داشتن یک ساعت وقفه به خاطرادای نماز و صرف طعام چاشت. همینگونه سایر وزارت ها و اداره های مستقل دولتی که رژیم کارشان به اساس پنج روز کاری درهفته تنظیم گردیده است ، آغازکار ساعت ۷:۳۰ صبح و ختم کار ساعت ۳:۳۰ عصر با داشتن یک ساعت وقفه به خاطر ادای نماز و صرف طعام چاشت.

همچنان آن شماراداره های شهر کابل که رژیم کارشان به اساس شش روز کاری درهفته تنظیم گردیده است، طبق رژیم کار قبلآ اعلان شده  تا اخیر ماه حوت سالروان به کار شان ادامه دهند .

به همین ترتیب اداره های غیردولتی ، موسسات خارجی و بخش های خصوص طبق رژیم کار قبلآ تنظیم شده ازطرف وزارت کار و اموراجتماعی ، به کار شان ادامه دهند .

ممکن است شما دوست داشته باشید