روزنامه ملی انیس

اسلام ود موکراسی

 صبغت الله محمدی نویسنده:

بخش هشتم

این اصل روح وماهیت دموکراسی راستین است که بشریت گونه ها وروشهای علمی خاصی را مانند: انتخابات، رفراندم ، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب سیاسی، حق مخالفت اقلیتها، آزادی مطبوعات ورسانه ها واستقلال قوه قضائیه و… تجربه نموده است. (قرضاوی، فقه سیاسی: ۱۳۹۴: ۱۶۴)

یکی ازشیوه های تأسیس نظام دموکراتیک انتخابات است .

۱- قانونیت: تساوی شهروندان چه زن و چه مرد، در برابر قانون امکانات برابر و عادلانه برای تمام افراد و احزاب سیاسی در پروسه انتخابات

۲-  فضای باز سیاسی: فضای باز سیاسی مستلزم پلورالیزم اندیشه یی آزادی بیان، مطبوعات و نشرات، تعدد رسانه های گروهی و پلورالیزم سیاسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد، که در تعدد احزاب انعکاس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد . تعدد احزاب سیاسی مانع انحصار قدرت در دست یک خانواده، گروه، حزب،قبیله و قوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. از طریق تعدد احزاب تمام شهروندان بدون تبعیض در زندگی سیاسی کشور سهیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردند.

۳- جامعه مدنی: جامعه مدنی بخش متشکل جامعه در سازمانهای اجتماعی، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. سازمان های اجتماعی نقش بزرگی را در تشکل محتوای دیموکراتیک نظام دولت بازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایند. جامعه مدنی یکی از عناصر عمده نظام دموکراتیک در یک کشور است. بدون جامعه مدنی به مفهوم معاصر آن نظام دموکراتیک فاقد پایه متشکل اجتماعی و دارای محتوای توتالیتری خواهد بود.

۴- برابری: تعیین دقیق خواستگاه ایده نوین برابری انسانها در غرب کار دشواری است. آیا این ایده از دین سرچشمه گرفته است یا از فلسفه؟ طبق یک دیدگاه از آنجاییکه تساوی نفوس همواره امری اساسی در ایمان مسیحی به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمده است، بلاشک این نقطه آغازین دموکراسی « برابری» برخاسته از دین بوده است. اما بر اساس دیدگاهی دیگر منشاء برابری را باید در فلسفه ارسطو و دکارت جستجو کرد.

جیمز برایس چهار نوع مختلف برابری را به شرح زیر مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند: برابری مدنی، برابری سیاسی، برابری اجتماعی، برابری طبیعی:

وی به این چهار نوع برابری، برابری اقتصادی را نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزاید که عبارت است از: تلاش در راستای حذف تمامی امتیازات در ثروت از طریق اختصاص سهم مساوی برای هر زن و مرد در مواهب دنیوی .

آلف راس به رابطه سه جانبه بین برابری، دموکراسی وآزادی قایل است. به اعتقاد وی: افزایش برابری ازلوازم تداوم دموکراسی وخود دموکراسی نیز ازلوازم آزادی است.

حمایت از حقوق زنان و حق تساوی زن ومرد:

از اصول عمدهء دیموکراسی حمایت از حقوق زنان وجندر(حق‎تساوی زن ومرد در حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی و…) است که در بحث‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مردان باید دارای حقوق برابر اجتماعی، سیاسی، قضایی و… در تمام سطوح وجوانب باشند. یک جامعه ای آزاد وسالم یک جامعه برابر خواهد بود.

وقتی یک جامعه به صورت برابر میان تمامی شهروندان تقسیم شود جامعه سالم خواهد بود. دموکراسی غربی مدعی برابری حقوق
انسان ها هستند باید بدانند که زنان به اندازه مردان انسان هستند وبه اندازه مردان در یک جامعه آزاد وسالم شهروند خواهند بود وبر همین اساس زنان به اندازه مردان در یک جامعه آزاد وسالم دارای حقوق اجتماعی وسیاسی و… هستند وچون زنان کوچک تر وکم تر از مردان محسوب نمی شوند خود خواهند توانست برای خود تصمیم گیرنده باشند ومثلا تصیمی بگیرند وانتخاب کنند که چه نوع پوششی در سطح اجتماع داشته باشند.

مقایسه ای میان دونظام اسلام ودموکراسی:

(دموکراسی عبارت ازحکومت اکثریت براقلیت ومتضمن آزادی های عمومی وتساوی حقوق اتباع بدون رعایت قانون، دریک کشور است. ) حامد مرتضی حامد، بررسی تحلیلی ازمسایل سیاسی جهان، ۱۳۸۷: (۳۲)

نویسنده بزرگ مصری دکتوریوسف قرضاوی آزادی را یکی ازابزارهای مهم وزمینه سازبرای تحقق دموکراسی میداند ونخستین رویارویی تمدن اسلامی دربرابرمدنیت های گمراه بشری را برسرمسأله مهم وسرنوشت سازآزادی میداند.

راشد الغنوشی نویسنده مشهور دنیای اسلام درتونس هیچگاه دموکراسی را مخالف اسلام نمی داند بلکه آنرا بخشی ازآموزه های اندیشه دینی دانسته چنین تصریح میکند.

دموکراسی متعلق به اسلام است دموکراسی درسیستم لیبرالیزم  دموکراسی مسیحی را تولید کرد ودرسیستم سوسیالیستی دموکراسی سوسیالیستی را تولید نمود بنا براین می تواند درنظام اسلامی فعال باشد ودموکراسی اسلامی را تولید کند.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید