روزنامه ملی انیس

استعمال سگرت درخانواده ضعف اخلاقی پنداشته می شود

در دمای سرد زمستان گاهی شرایط جوی خاصی ایجاد می شود که در نتیجه جریان حرکت هوا به طور صعودی و به عبارتی از پایین به بالا کاهش می یابد. این حالت اکثراً صبح وقت در بیرون از منزل اگردقت شود به مناظر گونه گونی مشابهت می داشته باشد که به خوبی قابل دید است. درین حالت حرکت هوای آلوده به سمت بالا کند شده  حالت پایداری هوا ایجاد می گردد. این امر باعث می شود برشدت غلظت آلاینده  هوا افزودگردیده و به صورت رقیق در نیاید. موادی که برای کاهش غلظت و رقیق شدن هوا لازم است کاهش می یابد .  در ارتفاع ۴۰۰ تا ۵۰۰ متری زمین جریانی از هوا مثل یک سقف قرار می گیرد که مانع سرعت وحرکت به طرف بالا می شود. کودکان و اشخاصی که به بیماری های مزمن قلبی و شش مبتلا هستندزیر سقف این آلودگی در ین مناطق  بسیار مشاهده شده است. آلود گی  هوا در فضای بازو بسته هر دو خطرناک اند. نوع آلودگی دیگر که به آن تصنعی باید گفت آلود گی  ناشی از دود سگرت است که بدون توجه به آسیب پذیری مردم و خانواده ها به صورت روز افزون ادامه دارد. نه تنها کسانی که از کشیدن سگرت لذت می‎برند وجود شان از لحاظ تندرستی و صحت مندی به خطر امراض مختلف مواجه است.  اشخاص، خانواده ویا افراد مختلفی که درچنین آلایند گی محیط بسته قرار دارند. بیشتر آسیب پذیر  اند. بناءً  وظیفه هر فرد جامعه است  هرگاه با اشخاصی که می‎خواهند دانسته و یا ندانسته فضای محیط بسته را آلوده سازند مود بانه برای شان توصیه نمایند که هرگاه وارد محیط بسته می گردند  چی اتاق باشد و یا موتر؛ مجلس باشد و یا محل اجتماع مردم، از کشیدن سگرت باید خود داری نمایند. تا خود و همنشینان خود را به خطر از دست دادن صحت  مواجه نگردانند. آلودگی ناشی از دود سگرت تأثیر بسیار منفی در سلامت انسان دارد.

آلودگی هوا در فضای بازوفضای بسته هر دو خطرناک اند.بسیاری ازخانواده ها هستند که یکی ، دوویاسه تن اعضای خانواده آنان به سگرت معتاد اند.تاجایی نوجوانان به عمل استفاده ازسگرت ویاچلم به اصطلاح امروزی(قیلون) فخر می نمایند. مگرازاضرارآن به خود و درجمع خانواده ودوستان به هم نشینان بی خبراند. به خصوص درخانواده هااستفاده ازسگرت مروج وشوق انگیز است.باید به صراحت گفت که آلودگی های فضای بسته به‌خصوص خانه اکثراً ناشی از دود سگرت است .استفاده بی رویه سگرت بدون توجه به‎آسیب پذیری آن در  خانواده ها به صورت روز افزون ادامه دارد. نه تنها کسانی که از کشیدن سگرت لذت می برند وجود شان از لحاظ تندرستی به خطر امراض مختلف مواجه می گردد، بل اشخاصی که زیر یک سقف محیط بسته چه خانواده ویا افراد مختلف اند که در آلایندگی آن قرار می‎گیرند، آسیب پذیر تر اند. این درحالیست که آهسته آهسته اخلاق اجتماعی؛ استعمال انواع مسکرات ویاانواع عادات تجمل گرایانه ولی ناپسند ومضررادراحادجامعه به دیده منفورنگریسته وبه انزوامی کشاند. ازجمله دودکردن سگرت ،کشیدن چرس ، پکیدن نسوار واستعمال سایردخانیات درمحافل  مجالس ،سرویس، انواع موتر دفاتر وخانواده ضعف اخلاقی تلقی شده شخص معتادرادرنزدمردم حقیر می سازد. به این صورت گفته می شود که شیوع آسم(نفس تنگی شدید) در افرادی که در معرض دود سگرت در فضای بسته قرار می گیرند  بسیارزیاداست. سایر آلاینده های فضای بسته شامل دود وتعفن پخت وپز مواد غذایی، به خصوص دودوبخار ، بخاری های گازی خیلی خطرآفرین اند. زیرا  از یک طرف دود مولود از احتراق آن که منجربه تولید گاز کاربن دای اکساید می گردد و استشمام آن اعصاب را تحت تأثیر آورده به انسان احساس خسته گی و سردردی رخ داده حوصله فعالیت را در محیط بسته سلب می‎نماید. از جانب دیگر در اثر کم توجه یی به وسایل تخنیکی آن می تواند خطر زا باشد که در اندک غفلت سبب آتش سوزی و مرگ آنی افراد می گردد. همچنان آلودگی ناشی از وسایل و دستگاه های مختلف و موجود در محیط های کاری ما است. باید توجه داشت که در برخی مواقع آلودگی محیط های باز به فضای بسته وارد می شود . با توجه به این که بیشترین وقت ما یعنی از ۲۴ ساعت حدود ۲۰ ساعت آن در محیط های بسته، محیط کار یا منزل سپری می شود و با توجه به نفوذ آلودگی فضای باز به فضای بسته محل کار یا منزل و توأم شدن با آلودگی های محیط بسته بیشترین شیوع امراض مختلف، متعاقب آلودگی هوا در فضاهای بسته رخ می دهد. افرادی که بیشتر در معرض این تهدید قرار می گیرند کودکان، سالمندان، زنان بار دار، افراد مبتلا به بیماری های شش، قلب، گرده و جگر هستند؛ زیرا سیستم ایمنی بدن آنان در برابر آلودگی آسیب پذیر تر است. میزان تأثیرات این آلودگی هادر کودکان ونوجوانان شدید تر ووخیم ترگفته شده است. آلودگی های محیط زیست به دلیل آسیب پذیری وحساسیت بیشتر نسبت به تغییر زود هنگام هوا کودکان را بیش از بزرگسالان دربرابر خطر قرارمی دهد. ازآن جاکه کودکان ونوزادان بیش از بزرگسالان ضریب تنفس شان بالا است،موادسمی موجود درهوا را بیشتر به دستگاه تنفسی شان منتقل می سازند. از سوی دیگر کودکان ونوزادان زیادتر از دهان تنفس می کنند. بیشتر درمعرض خطر قرارمی گیرند. آنها همچنین زمان بیشتری را نسبت به بزرگسالان درخارج از خانه به ویژه دربهار، تابستان وخزان که میزان آلایندگی محیط زیست بیشتر است سپری می کنند. تمام آلاینده های فضای باز و بسته باید به دقت مورد توجه باشد. سعی گردد با اقدامات مناسب و ارائه آموزشهای همگانی ویا توصیه های لازم به افراد سگرتی و یا استعمال کنندگان وسایل مختلف آلاینده های هوا، فضای خوشگوار حیات خود را کنترول ودرصددنوعی ازوقایه حادثه قبل ازوقوع آن باشیم تابتوانیم به  صحت خود توجه داشته باشیم.

عتیق الله

ممکن است شما دوست داشته باشید