روزنامه ملی انیس

استاد عبدالروف قتیل خوږیاڼی ته

یـوکـال وشــو مرور چـې له دنیا شوې

درپسې مـوپرګښی پــه واویـلا شـوې

بلبل ژبـی، خوږ کــلامه هر خـوا کورم

خونه ښکارې لـوړ همته لـه عنقا شــوې

کارنامې دې پـه آثـاروکـې ژوندۍ دې

هــر اثــر بانـدې ژوندیو ته ګویاشوې

ستا په څنګ کې به چې ناست وم هرخدمت

بـه غـوښتـونکـې دپیاوړی تـمنا شـوې

دهــېواد وروڼــه قــومونه ستابدن و

دهــریو پـه درد او غــم به په ژړاشوی

ته په خلــکو او وطــن دومـره مین وی

چې په بدحال به یې هر وخت په غوغا شوی

ته دټـول افـغانستان غـمخور شـاعروبی

په لیکـلو او تمـثیل بــه بې بـومیا شوې

تــه دټـول افـغانستان غمخور شاعروی

په لیکــلو او تمـثیل بـه بی بـومیا شوې

رب دې درکـړی (ګـړندی) ټـول جنتونه

لکــه شـمه تــریتم پـه سـوزیدا شوې

ممکن است شما دوست داشته باشید