روزنامه ملی انیس

استاد سرور دانش: صلح در افغانستان یک ضرورت حیاتی است

لیوجین سونگ سفیر جمهوری خلق چین که در زمان ختم مأموریتش قرار دارد، با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوریدیدار تودیعی انجام داد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، سفیر چین دراین دیدار گفت که در زمان مأموریتش به عنوان سفیرچین در افغانستان برای گسترش همکاری های متقابل بین دو کشور تلاش کرده است و از مأموریتش درافغانستان درس زیادی آموخته است. وی افزود که افغانستان و چین دو کشور همسایه اند که روابط بین آنها براساس همکاری و احترام متقابل استوار است.

سونگ ابراز امید واری کرد که سرانجام روند صلح افغانستان نتیجه دهد و شهروندان این کشور پس از این درسایۀ صلح، صفا و امنیت پایدار زندگی کنند. وی یکبار دیگر موقف دولت چین را در حمایت از روند صلح اعلام کرد و به نقش محوری حکومت وحدت ملی در روند مذاکرات صلح تأکید کرد.

همچنین دراین دیدار استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از همکاری های دولت و مردم چین در سالیان گذشته با مردم افغانستان قدر دانی کرد و دولت چین را از همکاران نیک و قابل احترام مردم افغانستان در منطقه خواند.

معاون رئیس جمهور با تأکید برگسترش هرچه بیشتر روابط و مناسبات حسنه بین دو کشور، از تلاش های سونگ به حیث نماینده سیاسی دولت چین درافغانستان برای توسعه همکارهای دوجانبه به نیکی یاد کرد.

استاد دانش با اشاره به روابط تاریخی دو کشور افزود که دولت و مردم چین در مواقع نیاز کمک های سخاوتمندانۀ برای مردم افغانستان فراهم کرده است و این امیدواری وجود دارد که سطح همکاری ها بین دو کشور همچنان توسعه یابد. وی با تأکید براینکه صلح درافغانستان یک ضرورت حیاتی است نقش دولت چین را در به نتیجه رسیدن تلاش ها و مذاکرات صلح، با اهمیت خواند.

ممکن است شما دوست داشته باشید