روزنامه ملی انیس

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور: صلح بدون حقوق بشر و عدالت، پایدار نخواهد بود

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور در روز گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی یادبود از قربانیان جنگ که در کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شده بود، گفت: «صلح بدون حقوق بشر و بدون عدالت یک صلح پایدار نخواهد بود». به گفته وی در پروسه صلح باید فعالین حقوق بشر، زنان و نهادهای مدنی به شمول رسانه ها حضور فعال و معنا دار داشته باشند.

معاون رئیس جمهور افزود:«ما از جانب حکومت همواره گفته ایم که حقوق بشر و حقوق زنان یکی از اصول اساسی ما برای هر نوع طرح صلح است و  درهیچ طرح صلحی نباید این ارزش ها و دستاوردهای حقوق بشری مردم ما را نادیده بگیرد.

وی تاکید کرد که باید همۀ مردم و مخصوصا نهادهای مربوطه و همکاران بین المللی در این امر مهم در کنار حکومت افغانستان بایستند و از این اصول حمایت کنند.

معاون رئیس جمهور اما راجع به ارزش و جایگاه حقوق بشر درافغانستان گفت: « کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بعد از ۱۷ سال فعالیت مستمر و گسترده، اکنون با دستاوردهای قابل توجه خود، در سطح بین المللی از اعتبار خاصی برخوردار شده است و چند روز پیش در «ائتلاف جهانی نهادهای ملی حقوق بشر» که ۱۲۳ نهاد حقوق بشری ملی در آن عضویت دارند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان یک نهاد معتبر حقوق بشری در رده الف این نهادها قرار گرفت».

وی در رابطه به تأمین ارزش های حقوق بشری در افغانستان تصریح کرد: «در افغانستان خوشبختانه در تأمین نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق سیاسی و مدنی پیشرفت های قابل توجه و غیر قابل انکاری داریم ولی هنوز هم فضا و بستر مناسب و لازم برای تطبیق همه ارزش های حقوق بشری فراهم نشده است و این مشکلی است که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد

استاد دانش تاکید کرد که عامل اصلی عدم موفقیت در تطبیق حقوق بشر جنگ و ناامنی، فقر و گرسنگی نیست بلکه اساس مشکل در این است که ما هنوز حقوق بشر را نپذیرفته ایم و آن را بومی نساخته ایم و آن را یک نوع تهاجم فرهنگی می دانیم.

معاون رئیس جمهور در مورد چالش های حقوق بشری نیز گفت: «تضادهای ناشی از اندیشه های دینی و مذهبی از یک سو تضادهای ناشی از برتری طلبی های قومی و نژادی از سوی دیگر، دو محور اصلی و یا دو چالش عمده در برابر تطبیق مفاهیم و ارزش های حقوق بشری است

وی برای دریافت راه حل به این چالش افزود که حقوق بشر را صرفا یک پدیده وارداتی ندانیم و برای بومی سازی ارزش های حقوق بشری با باورهای دینی و فرهنگ ملی خود تلاش کنیم. به گفته معاون رئیس جمهور اندیشه های دینی و اجتماعی خود را بازنگری کنیم و علمای دین و حقوقدانان در این زمینه پیشگام شوند. وی همچنین تأکید کرد که در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری نهادهای دینی، رسانه ای و آموزشی از نقش فوق العاده مهم و سازنده دارند.

استاد دانش در خصوص مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز افزود که ما نمی توانیم حقوق بشر و حقوق زنان را تنها از طریق آگاهی عامه و تبلیغات رسانه ای و کنفرانس ها و یا تنها از طریق قوه و قانون یعنی پولیس و سارنوالی تطبیق کنیم. وی افزود که ما علاوه بر آگاهی عامه و ترویج، برای توسعه و تأمین ارزش های حقوق بشری درافغانستان نیاز به کار بنیادی علمی،آکادمیک و فرهنگی
داریم
.

معاون رئیس جمهور در این سخنرانی اشاره کرد که روابط بین مسلمان و غیر مسلمان، روابط بین مسلمانان، روابط بین دو جنس در خانواده و اجتماع و روابط بین اقوام و گروه های اجتماعی نیز ارتباط مستقیم با مبانی حقوقی، فکری و فلسفی حقوق بشر دارد و باید به دقت مورد توجه ما قرار بگیرد.

استاد دانش همچنین گفت که چگونگی رابطه میان گروه های اجتماعی، هنوز هم در افغانستان و در گوشه و کنار دنیای دیگر و حتی در اروپا و آمریکا از جهت برتری نژادی و نفرت پراکنی قومی و زبانی به عنوان خطرناکترین اندیشه ضد حقوق بشری مطرح است.

وی گفت: «در افغانستان نیز هر چند مدت یکبار از ذهن بیمار افراد آلوده به ویروس نژادگرایی و قوم پرستی این شعارها دامن زده می شود که بین اقوام باهم برادر افغانستان تفرقه ایجاد کند و حتی طرح حذف فیزیکی چهره ها و حذف هویت ها را مطرح می کند

به گفته وی هنوز هم قومی ساختن سیاست و طرح های برتری طلبانه و مبتنی بر حذف و یا ادغام و انتقال و جابجایی های اجباری جغرافیایی اقوام و حتی سرکوب با دید قومی و نژادی، در سطح بسیار وسیع و خطرناک در جوامع مختلف و از آن جمله در افغانستان وجود دارد.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد که تئوری برتری نژادی در تاریخ بشریت فاجعه هایی زیادی خلق کرده که این خود چالش جدی فراروی نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری نیز است.

ممکن است شما دوست داشته باشید