روزنامه ملی انیس

استادسروردانش: دسترسی به اطلاعات عنصر کلیدی شفافیت وپاسخگویی است

استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیروز درمراسم معرفی اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت : دسترسی به اطلاعات عنصر کلیدی شفافیت و پاسخگویی می باشد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،معاون دوم رییس جمهور همچنان گفت که دست رسی به اطلاعات از اهمیت ویژه دردنیای امروزی برخوردار است و این باعث شده است که نهاد آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو ۲۸ سپتمبررا بنام روز دسترسی به اطلاعات نام گذاری نماید و این روز درتقویم درج شده است او گفت آزادی بیان درزندگی یک ضرورت است که انسان میتواند درپرتو آزادی بیان راه بهتر زندگی خود را انتخاب نماید و یکی از عناصر کلید آزادی بیان حق دسترسی به اطلاعات است و دسترسی به اطلاعات حقوق مشروع افراد میباشد دانش گفت اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد صلح پایداروجود نخواهد داشت.

وی افزود: قانون جدید دسترسی به اطلاعات بستر مناسب را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است او از اعضای کمیسیون خواست تا مستقلانه عمل نمایند و به اساس احکام قانون وظیفه شما سنگین و سرنوشت ساز است و از مردم ورسانه ها و جامعه مدنی خواهان همکاری بااین کمیسیون گردیدو از کمیسیون جدید خواست تا جهت آگاهی ورکشاپ های آگاهی دهی را در همه ادارات برگزار نمایند تا همه ادارات تطبیق این قانون را دراولویت های کاری خود قرار دهند.

بعداً حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درمورد روند گزینش اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات معلومات داده گفت پس از نافذشدن قانون جدید دسترسی به اطلاعات که در آن تعیین اعضای کمیسیون توسط کمیته گزینش درنظر گرفته  شده بود کمیته گزینش به ریاست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با عضویت نمایندگان نهادهای ذیربط به کار آغاز کرد او گفت کمیته گزینش و اسناد یکصدو هفده نامزد شامل هفت زنرا بررسی کرد.

وی افزود : پس از تحلیل و ارزیابی درخواستی ها درچند جلسه ازمیان آنها پانزده تن را که واجد شرایط شناخته شدند با ترکیب جنسیت به ریاست جمهوری جهت انتخاب فرستاد و رییس جمهور پنج تن را که شامل دوخانم و سه مرد میباشد به صفت کمیشنران این کمیسیون انتخاب کرد. بعداً سید اکرام افضلی رییس پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات درمورد کارکردهای آن کمیسیون معلومات داد.

نجیبه مرام عضو جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز صحبت کرد گفت هنوزهم درطبقه بندی اطلاعات مشکل وجود دارد و بنام اطلاعات محرم ازارائه اطلاعات خود داری میشود.

او گفت باید فعالیت های کمیسیون به ولسوالی ها نیز گسترش پیدا نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید