روزنامه ملی انیس

اسباب بندش انف “بینی”

برعلاوه سایر وظایف، اساسی ترین وظیفه بینی اشتراک در فعل تنفس میباشد. لازم دانسته میشود که برای خوانندگان ارجمند درمورد علت های اساسی بندش بینی معلومات چندی ارائه گردد، تا باشد در صورت بروز مشکلات در صدد اصلاح آن برآیند و در آینده  از مشکلات ناشی از آن رهایی یابند، اسباب بندش بینی قرار ذیل شرح داده مشیود .

۱-انحراف در پرده وسطی بینی
( سپتوم ) :  اکثراً سبب عمده بندش بینی به درجه های مختلف شد میتواند که این انحراف اکثراً موردکسبی بوده و بعداز وارد شدن ضربات در بالای بینی بوجود آمده و بعضآ ولادی هم بوده میتواند . این انحرافات میتواند در قسمت قدامی  ( پیشروی ) جدار وسطی بینی و یا در قسمت خلفی یا  عقبی جدار وسطی بینی باشد و یا نظربه شکل به اشکال مختلف از قبیل
c و یا s ویا درقسمت بالای حجاب و یا در قسمت پائینی حجاب باشد .در هر صورت اگر بندش بینی با عث مشکلات تنفسی شده باشد بهتر است به متخصص گوش و گلو مراجعه شود تا از وقوع احتلاطات آن جلوگیری بعمل آید.

۲- در جدار وحشی بینی ساختمان های شاک مانند بنام قرین موجود می باشد که بعضاً نسبتاً به حالت نارمل بزرگ گردیده وسبب بندش بینی میشود که در این صورت نیز بهتر است غرض اصلاح به متخصص بخش مراجعه شود

۳- در قسمت شروع بینی یا مدخل بینی دو حفره موقعیت دارد که این حفرات به شکل باز موجود میباشد و دارا ی الاستکیت خاص میباشد  بعضاً حفرات قدامی بینی کولاپس نموده ( الا ستیکیت  خود را از دست میدهد و به شکل افتاده و بسته معلوم میشود ) که اکثراً این عارضه بعداز مداخلات جراحی غرض باریک ساختن مدخل بینی به وجود می آید که ایجاب مینماید تا مجدداً مداخله صورت گرفته و لاستکیت حفرات بینی دوباره احیأ گردد تا مشکلات تنفسی        برطرفگردد.

۴- بینی تونل مانند : این حالتی است که با معاینه حفره بینی باز بوده ولی مریض از گرفتگی  در مسیر جریان هوا در بینی احساس گرفتگی مینماید.  دراین شکل حفرات بینی شکل تونل پهن را داشته و اکثراً بعداز مداخلات جراحی بینی و یا التهابات اتروفیک بینی به وجود می آید . مریض همیشه یک احساس گرفتگی در بینی دارد علت آن از بین رفتن حساسیت آخذه های حسی داخل حفره بینی میباشد .

۵- پولیپ های بینی : – بعضاً در حفرات بینی کتلات به شکل صاف و رنگ پریده دیده میشود که سبب بندش بینی شده میتواند

۶- بعضی از امراض مدخل مجرای بینی مانند التهاب دهلیز انف ( ناحیه جلدی سوراخ بینی) دمل جلد دهلیز بینی ، پپیلومای سکواموس بینی یا زخ  های مجرأ دخولی بینی نیز سبب بندش مجرای بینی شده میتواند .

۷- بعضی از امراض مجرای داخلی بینی مثل سرما خوردگی یا رینیت حاد، رینیت الرژیکی یا حساسیت ها، رینیت وازوموتور یا بندش های بینی از سبب تغیرات عصبی و یا هورمونی، رینیت ضموری یا اتروفیک، سینوزیت ها و انواع دیگر التهابات مکروبی و غیر مکروبی بینی و ساختمان های  مجاور بینی  نیز  سبب بندش بینی بطور موقتی شده میتواند که بعداز تداوی دوائی برطرف میشود .

۸-  بندش و ترشحات یکطرفه بینی که اکثراً از با عث اجسام اجنبی در یک طرف مجرأ که زیاد تر نزد اطفال به وجود میایید و مترافق با بوی بد میباشد، نیز سبب بندش یکطرفه بینی شده میتواندکه با اخراج جسم اجنبی توسط متخصص گوش و گلو مشکل فوق برطرفه شده میتواند. بعضاً تومور ها ( سلیم و خبیث)نیز با عث بندش یکطرفه بینی شده میتواند.

۹- بعضی از امراض جدار انسی بینی ( قسمت متوسط بینی یا پرده بینی) مانند هماتوم حجاب بینی ( جمع شدن خون در قسمت پرده وسطی بینی) که اکثراً بعد از وارد شدن ضربات بالای بینی و یا بعد از انجام عمل جراحی بوجود میاید، آبسه پرده بینی ( جمع شدن قیح یا چرک در قسمت پرده وسطی بینی که بعد از مداخله انتان بوجود آمده میتواند) بوجود میاید. اغلباً با عث بندش دو طرفه بینی میشود. ۱۱-بعضی از امراض ولادی بینی مانند بندش سوراخ عقبی بینی یا موجودیت یک پرده در ناحیه شوان یا سوراخ عقبی بینی که به حلقوم ارتباط دارد میباشد که یکطرفه و یا دو طرفه بوده میتواند و در صورت موجودیت بندش دو طرفه برای طفل نوزاد خطرناک ثابت شده و ایجاب مینماید تا هر چه عاجل به متخصص گوش و گلو رجعت داده شود و علایم عمده آن بندش بینی و عدم اجرأ فعل تنفس نوزاد از طریق سوراخ های پیشروی بینی میباشد. در این صورت نوزاد شیر را مکیده نتوانسته و لب های آن سیانوتیک یا کبود میباشد و بعد از گریه نمودن این کبودی لب ها به طور موقت از بین میرود، در صورت بندش یکطرفه اکثراً افرازات از یک طرف بینی بطور مداوم خارج میشود و طرف مأوف یا مصاب شده در تنفس اشتراک نمی نماید.

۱۱-  بعضی از امراض ساختمان های مجاور بینی نیز سبب بندش بینی شده میتواند که از آن جمله میتوان از ادینوئید بزرگ( موجودیت یک کتله در قسمت مجرأ عقبی بینی که با بلعوم ارتباط دارد) میتوان نام برد که اکثراً در اطفال خورد سن تصادف میشود. این اطفال زیاد تر با بینی تکلم نموده و بندش بینی نیز میداشته باشند، همچنان از طرف شب طفل از با عث ادرار بستر خود را تیز تر مینمایند.( ادرار شبانه) همچنان این اطفال کند ذهن شده و به مرور زمان شنوائی شان نیز کم شده و اکثراً از گوش شان افرازات آبگین و یا غلیظ نیز بیرون میشود. در صورت عدم تداوی به وقت مناسب تغیرات در ساختمان وجه (روی) شان نیز بوجود میاید.

در صورت بروز علایم فوق ایجاب مینماید که به متخصص گوش و گلو مراجعه شود تا در قسشمت رفع مشکلات فوق تداوی لازم صورت گیرد تا باشد افراد جامع سالم و صحتمند باشند.

رنځوروال دوکتور عبدالصبور ( نوازش )
ترینر متخصص دیپارتمنت گوش و گلو شفاخانه
سه صد بستر

ممکن است شما دوست داشته باشید