روزنامه ملی انیس

از نهال های غرس شده در دایکندی نظارت شد

از همه نماینده گان شورای های انکشافی قریه جات خواست تا جهت آبیاری و جلوگیری از خشکیدن نهال ها به منظور سرسبزی محیط زیست تلاش نمایند.

منبع: فیسبوک اداره ملی حفاظت محیط زیست

ممکن است شما دوست داشته باشید