روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

از صعود قیم جلوگیری کنید

مقام های در افغانستان اخیرا از باز شدن گذرگاه های تورخم وسپین بولدک – چمن به روی اموال تجار افغانستان خبر می دهند .
پاکستان ازچندین هفته به این سو گذرگاه های تورخم، سپین بولدک- چمن ودیگر گذرگاه ها را به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کووید ۱۹ به روی تجارت وهرگونه رفت وآمد مسدود کرده بود، اما وزارت خارجه این کشور روز جمعه اعلام کرد که این گذرگاه ها در هفته سه روز به روی اموال تجارتی افغانستان باز خواهد بود.
آگاهان امور اقتصاد از قیودات سخت گیرانه بر رانندگان وسایط باربری در این گذرگاه ها شاکی اند، اما وزارت صنعت وتجارت افغانستان با نشر اعلامیه یی گفته است که به زودی مشکلات ترانزیتی از طریق گذرگاه ها حل خواهد شد، همچنان این وزارت از ایجاد یک میکانیزم جامع تسهیلات ترانزیتی وانتقال اموال از پاکستان به افغانستان خبر می دهد وتاکید دارد که به اساس این میکانیزم قرار است سه روز در هفته این گذرگاه ها به روی اموال تجاری باز باشد، هرچند کشور های همسایه افغانستان این را می دانند که این کشور یکی از بازارهای مصرفی شان به شمار می رود، اما با آن هم دربرخی از موارد با مسدود ساختن گذرگاه ها تلاش می کنند تا وابستگی افغانستان به این کشور ها را به رخ مردم وحکومت افغانستان بکشند در حالیکه در این سال های پسین تلاش های مضاعفی پیرامون این موضوع صورت گرفت که بدون شک در کوتاه مدت نتیجه قابل لمسی در پی نخواهد داشت .بناءً حالاکه برای چند روزی این گذرگاه ها مسدود شد، نرخ مواد اولیه در بازارهای کشور سیرصعودی را پیمود که هیچگاهی توجیه پذیر نیست.

در حالی که با آغاز تأسیس دولت جدید و تزریق امکانات زیاد مالی و نقدی از سوی جامعه جهانی به این کشور بایست افغانستان از وابستگی به حداقل مواد اولیه رهایی می یافت، که با تأسف دیده شد که از اثر بی برنامه گی دولت مردان وقت و فساد گسترده در این کشور، نه فقر کاهش یافت ونه صنایع قابل توجه در افغانستان ایجاد و تشویق گردید، بلکه همه ناکامی و بی برنامه گی شان را به جنگ و خشونت نسبت دادند، در حالیکه در سالیان نخست حکومت پسا طالبان فضا برای رشد اقتصاد در کشور مساعد بود، اما بدبختانه دیده شد علاوه بر اینکه صنایع تولید زراعتی و مالداری که از یک سو می توانست اقتصاد خانواده ها در کشور را تقویت می بخشید و از سوی هم زمینه اشتغال را مساعد می ساخت، رشد و گسترش نیافت و مورد حمایت قرار نگرفت تا سبب رشد صادرات و تعویض واردات گردد، بلکه با گذشت هر روز صادرات ما کم و کمتر وبرعکس واردات ما افزایش یافت که ادامه این وضعیت باعث وابستگی روز افزون ما به کشور های همسایه و سایر کشور های جهان گردید که امروز با مسدود شدن چند روز گذر گاه ها، تغییرات قابل ملاحظه در بازار ها به وجود می آید و حکومت نیز مطابق قانون سیستم بازار آزاد آنچنانیکه انتظار می رود از بازار کنترول و نظارت کرده نمی تواند.
بناءً دولتمردان باید از گذشت زمان تجربه بگیرند و تلاش کنند تا با رویدست گرفتن برنامه های مدون اقتصادی حداقل از لحاظ صنایع تولید زراعتی و مالداری به خود کفایی برسیم تا در حالات اضطرار بازار از کنترول خارج نگردد و بهای آنرا مردم بی بضاعت افغانستان که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، نپردازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید