روزنامه ملی انیس

ادامه کارعملی روی پروژه تاپی در افغانستان

کارعملی پروژه تاپی درافغانستان حدود یکسال قبل همزمان باختم آن درداخل ترکمنستان، از ولایت هرات آغازشد و درچهار ولایت مسیر ،کارآن به گونه موفقانه به پیش رفته است.
براساس معلومات مسولان دفتر مرکزی پروژه تاپی ، مراحل ابتدایی این پروژه که شامل سروی های زمینی،هوایی ،ماین پاکی واموراستملاک آن میباشد به صورت همزمان درتمام ولایات بدون چالش جدی امنیتی واجتماعی به پیشرفته است.
درحال حاضر مراحل واگذاری امورعملی کار تاپی ازطریق مزایده های بین المللی درحال انجام است ودرنظراست تا دراوایل سال نو میلادی کارعملی آن بوسیله شرکت های معتبر ومطرح خارجی آغازشود.
مسولان دفترمرکزی تاپی درسفراخیرشان به ولایت هرات تاکید نمودند که اموراجرایی واستخدام نیروی بشری درسطح محلات به وسیله نیروی متخصص بومی انجام خواهد شد وشرکت های بین المللی متعهد شده اند از ظرفیت وتوانایی شرکت ها وافراد بومی درجهت پیشبرد امور تاپی استفاده می نمایند.
همزمان با این محی الدین نوری معاون وسرپرست ولایت هرات درجمع مردم ولسوالی گذره ،شهروندان رابه همکاری بیشتر درجهت تحقق پروژه های بزرگ سفارش نمود وتاکید کرد که آوازه ها درمورد توقف پروژه تاپی حقیقت ندارد.
او گفت: درکنار افتتاح راه لاجورد پروژه های بزرگی درحوزه غرب کشوربا محوریت هرات عملی شده است که تکمیل این پروژه هابه گونه مستقیم بربهبود وضعیت آن ولایت اثرگذاراست.
براساس معلومات مسولان امنیتی ،کارهابخاطراستخدام منسوبان امنیتی مسیرتاپی نیزآغازیافته وقراراست ازین میان شمارقابل توجهی ازنیروهای امنیتی به کمیت یک لوا در ولایت هرات مستقر و مسولیت امنیت تاپی را برعهده بگیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید