روزنامه ملی انیس

اداره عالی بررسی، از حیف ومیل ۵ میلیارد افغانی جلوگیری کرده است

اداره عالی بررسی دریک نشست خبری گفت که در نتیجه بازرسی ادارات مرکزی و محلی، تصدی ها، شاروالی ها وعواید، در جریان سال ۱۳۹۷ ، از حیف ومیل حدود ۵ میلیارد افغانی جلوگیری شده است.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، او که درمورد دست آورد های این نهاد دریک سال درمرکز رسانه های حکومت با خبرنگاران صحبت
 می کرد گفت که دوسیه سوء استفاده از دارایی های عامه که در برگیرنده ۵۵۲ میلیون افغانی و۲ میلیون دالر است، بعد از بررسی این اداره به لوی
څارنوالی فرستاده شده است.

او گفت که درمیان مظنونان ۱۷ دوسیه، برخی مقام های دولتی از جمله وزرا، معینان وزرا  و والی ها نیز شامل اند.

اداره عالی بررسی، یگانه نهاد بازرسی کننده می باشد که امور مالی ادارات مرکزی ومحلی، شاروالی ها، تصدی ها و شرکت های دولتی به شمول نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج ازکشورانجام می دهد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید