روزنامه ملی انیس

احیای مجدد ماشین خانه کابل، گامی برای گسترش فرهنگ دیرینه کشور

براساس بررسی ها و ارزیابی های به عمل آمده، در طول یکصد سال اخیر، افغانستان با تلاش های دولتی و مردمی به دستاورد های زیادی نایل گردیده بود که این کشور را از نظر، اقتصادی و عرصه های فرهنگی به سمت خود کفایی می کشاند و حتا با گسترش عرصه های فرهنگی و اجتماعی از طویل شدن صفوف بیکاران کاسته می شد و عرصه های تاریخی و داشته های فرهنگی نیز حفاظت و حمایت می گردید، اما حیف که قدر و قیمت داشته های با ارزش و پربها را طوری که لازم بود ندانستیم، اکنون که دچار مشکلات و زوال آن داشته ها و نیازمند امکانات احیای مجدد آن گردیدیم، حالا حسرت و افسوس آن چیزهای را که داشتیم و از دست دادیم می خوریم و روی آن داشته های فرهنگی و اجتماعی و نهاد های اقتصادی که با اندک ترین توجه حفاظت می گردید و فعالیت های فرهنگی را در آن مناطق و ساحات انجام می دادیم و بالای آن افتخار می کردیم ولی اکنون از مشاهده آن وعدم توجه در مورد آن به حسرت می افتیم.

جای تأسف و افسوس و تعجب در آنست که در چهار دهه اخیر تمام داشته های فرهنگی اجتماعی و فرهنگی خویش را با بازنگهداشتن دروازه کشور بروی بیگانه گان از دست دادیم و حالا با نظاره صحنه های غیر باور، تخریب، چپاول و در حال سقوط بودن آبدات تاریخی و مسایل فرهنگی با چشم و سر مشاهده می کنیم و راهکار بازسازی و اعمار مجدد تعدادی از این عرصه های فرهنگی را به دقت تمام در زیر عینک های ذره بین خویش بازهم نظاره گر هستیم.

نباید فراموش گردد که تا سال ۱۳۵۷ برنامه های توسعوی ۵ ساله و ۲۵ ساله  طرح و الی ۲ مرتبه کاملاً اجرا شد به بررسی می گیریم، تا با رفع کمبودی ها در عرصه گسترش آن گام های بلند تری برداریم. گفته می شود که در همان سالهای گذشته، افغانستان از غنامندی خاص فرهنگی، اجتماعی و حتا اقتصادی برخور دار بود، طوری که عرصه های کار آیی و عرصه های فرهنگی و اجتماعی، تفرج گاه ها بالاثر بروز جنگ های تحمیلی دچار دگرگونی های زیادی تا سرحد ویرانی کامل یا نسبی گردید که در حقیقت امر این همه نابسامانی ها و چالش ها ریشه در نبود ثبات سیاسی و نبود مدیریت سالم اقتصادی داشت که خطرناک تر از همه در این عرصه و عدم توجه به داشته های فرهنگی و از بین رفتن محلات تفریحی و آبدات تاریخی موضوع فساد اداری لجام گسیخته، چالش دیگری بالای مسایل اقتصادی، فرهنگی و آثار تاریخی به بار آورد، حتا افغانستان طی بررسی ها و ارزیابی های به عمل آمده، در ردیف و جایگاه بالای جدول فساد اداری قرار گرفت، که همین فساد اداری بدون شک و تردید عامل بزرگی بود در بروز چالش ها و ایجاد کم توجهی ها در راستای مسایل فرهنگی و غناهای تاریخی در طول سالهای گذشته، روی همین دلایل و عوامل تأثیر گذار بالای عرصه های فرهنگی و از جمله وبالاخص بالای ماشین خانه کابل که در ساحه باغ علم گنج قرار داشت و اینک بار دیگر قرار است جایگاه و ارزشمندی خود را با احیای مجدد کسب کند و فعالیت های فرهنگی و هنری خوبی در این ساحه ایجاد گردد.

رئیس جمهور کشور هنگام بازدید از پروسه احیای مجدد، ماشین خانه کابل، تذکار به عمل آورد که با احیای مجدد این عرصه یعنی ماشین خانه کابل قرار است که علاوه بر بخش های فرهنگی، بخش های صنایع دستی زنان، تیاترها کنفرانس ها و نمایش گاه کتاب نیز فعال گردد و این نقطه یعنی باغ علم گنج بار دیگر به محلی تفرج گاه و محل نهایت خوب تفریحی برای شهروندان کابل تبدیل گردد. 

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید