روزنامه ملی انیس

احکام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ، اکبر استانکزی به حیث عضوانتصابی مشرانوجرگه شورای ملی به عوض محمد عوض یاری، تعیین شد . رئیس جمهوراز خداوند متعال “ج” توفیقات مزید دراجرای امور محوله برای وی استدعا کرده است .

***

به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ، لیاقت الله بابکرخیل  به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی به عوض محمد‌عثمان رحمانی، تعیین شد.

رئیس جمهوراز خداوند متعال ” ج ”  توفیقات مزید دراجرای امور محوله برای وی استدعا کرده است .

***

به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ، محمد ولی علیزی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی به عوض محمد نادر صفری، تعیین شد.

رئیس جمهوراز خداوند متعال ” ج ”  توفیقات مزید دراجرای امور محوله برای وی استدعا کرده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید