روزنامه ملی انیس

احمدشاه خان تره کی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه تعیین شد

به اساس حکم محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان احمد شاه خان تره کی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی تعیین گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید