روزنامه ملی انیس

آگاهی دهی  مهاجرت  های غیر قانونی افزایش یابد

مسئولان مرکز معلومات مهاجرت  از نهاد های ذیربط در پیوند به آگاهی دهی از اضرار مهاجرت  های غیر قانونی خواست تا در این امر سهم فعال بگیرند .به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، مرکز معلومات مهاجرت که یک قبل سال  دروزارت امور مهاجرین به کمک مالی اتحادیه اروپا ایجاد شده است تاکنون توانسته که برای کسانی که قصد مهاجرت را به بیرون از کشور دارند خدمات مشوره دهی و آگاهی دهی ارائه نماید.سید شیر حسین  هنریار مسئول این مرکز دراین نشست گفت:  هدف واقعی این مرکز ارائه مشوره آگاهی دهی از اضرار مهاجرت  های غیر قانونی دسترسی مهاجرین به حقوق شان و فراهم نمودن تحصیل ، شغل و کاهش مهاجرت میباشد.

اوگفت ما امروز به پیشنهادات و نظریات ادارات  همکار و نهادهای دولتی جهت تقویت فعالیت های این مرکز نیاز مند هستیم .

او گفت درآینده این مرکز درچند ولایت مرزی نیز ایجاد خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید