روزنامه ملی انیس

آنانی که در پی هویت بخشی بر طالبان اند، می خواهند روند صلح را بی اثر سازند

مردم افغانستان هربرنامه وهرحرکتی که بتواند روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفان مسلح  را تسهیل بخشد واین روند را تقویت نماید  استقبال میکند. اخیرآ وزارت خارجه ازبکستان اعلام  داشت  که از تاریخ ۸ تا ۱۰  اگست ازیک هیئت سیاسی طالبان به سرپرستی  عباس ستانکزی (مسئول دفتر رابط طالبان دردوحه )میزبانی  کرده است

وزرات خارجهازبکستان تصریح داشته  که هیئت  دفتر رابط طالبان هنگام اقامت درتاشکند با مقامات وزارت خارجه ازبکستان دیدار های داشته  اند  که در ان روی  چشم انداز صلح  در افغانستان بحث شده است  وزارت خارجه ازبکستان جزئیات بیشتر ارائه  نداشته است.

حضور هیئت طالبان در ازبکستان درست زمانی صورت میگیرد که این گروه تا کنون چند بار با نماینده گان وزارت خارجه امریکا در دوحه دیدار های داشته  اند .

همچنان چین نیز دراین اواخرازیک هیئت  طالبان میزبانی کرده است .

 ازدید دولت افغانستان انکشافات تازه از ملاقات هیئت طالبان با مقامات وزارت خارجه ازبکستان تا مذاکره
بانماینده گان وزارت خارجه امریکا و یاهم سفر به چین  میتواند حرکت به عنوان تسهیل کننده مذاکرات بین الافغانی وتقویت روند گفتگو های صلح میان دولت افغانستان وطالبان باشد که دولت افغانستان درهمین چوکات ازآن حمایت میکند.

 با آنکه٬ کشورهای که با طالبان تماس  برقرار نموده  و یا گفتگو های را انجام داده اند تاکید  داشته که  هدف تلاش های انان ٬تقویت چشم انداز صلح درافغانستان است  وآنها از مذاکرات صلح افغانستان به عنوان یک روند افغانی به مالکیت افغانها حمایت  میکنند.مگرطالبان حرف های دیگری دارند.

 منابع طالبان گفته  اندکه آنان بر علاوه دفتر قطر ، برای ایجاد دفتر رابط  در تاشکند ازبکستان ودبی  امارات متحده عربی نیز برنامه دارند.با انکه مقامات این دوکشور دراین خصوص چیزی نگفته اند مگر از گذشته ها امارات متحده عربی غرض ایجاد دفتر طالبان درآن کشور با قطر رقابت داشته است .

 همچنان برخی ازکشورهای منطقه چون ترکیه ، ترکمنستان برای ایجاد دفتر طالبان درکشورهای شان چراغ سبز نشان داده  اند  وازبکستان هم بارها از آماده گی  آنکشور برای میزبانی از مذاکرات دولت افغانستان وطالبان ابرازداشته است.

 این که درعقب مذاکرات طالبان با کشور های میزبان چه  می گذرد معلومات دردست  نیست مگر این واقعیت روشن است که  طالبان دربستر انکشافات تازه سیاسی  تحرک زیاد پیدا کرده است وحملات اخیر این گروه دربخش  های از کشور به هدف مطرح ساختن بیشتر طالبان درصحنه سیاسی  ونظامی  افغانستان است.

 دولت افغانستان از تلاش  های کشور های بیرونی برای ایجاد تسهیلات گفتگو های صلح استقبال میکند مگر ازدیاد دفاتر طالبان فقط عامل تشدد وپراگنده گی  درگفتگو های صلح  وگسترش بیشترنفوذ کشورهای بیرونی برطالبان میداند.

طالبان با افزایش شمار دفاتر نماینده گی  شان  درکشورهای دیگر درصدد مطرح ساختن خود درسطح منطقه وجهان وکسب حمایت های بیرونی  اند  و کشور هایی هم وجود  دارند که  از این وضعیت به نفع خود استفاده می نمایند  تا در معاملات سیاسی منطقه یی وافغانستان نفوذ بیشتر داشته  باشند .

دولت های بیرونی باید بدانند ٬ دولت افغانستان که از آرای  مردم شکل گرفته  هویت حقوقی ومعیار های یک دولت را دارد  آنانیکه درپی هویت بخشی  برای طالبان اند در حقیقت تلاش  میکنند تا  روند گفتگو های صلح را طولانی و بی اثرسازند

 تاکید مردم افغانستان به این است گفتگوهای که طراح آن خارجی ها و میزبان ان طالبان باشند ودر ان سهم  و نقش دولت افغانستان تعریف  نگردد یک برنامه میان تهی  خواهد بود .   ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید