روزنامه ملی انیس

آماده گى چین براى کمک در بخش تجهیز گمرکات افغانستان با تکنالوژى مدرن

محمد همایون قیومى سرپرست وزارت مالیه در دیدار با لیوجین سونگ سفیر جمهورى چین مقیم افغانستان، از کمک هاى چین در افغانستان قدردانى نموده و از همکارى این کشور در راستاى تجهیز گمرکات افغانستان با تکنالوژى مدرن و پیشرفته خبر داد.

 همچنان در این جلسه سفیر چین گفت که ما در نظر داریم تا بعد از این انار افغانستان به بازار هاى کشور بدون اخذ تعرفه گمرکى صادر شود. قرار است در این مورد مقامات  وزارت مالیه افغانستان به چین سفر کنند.

 جانبین در این ملاقات در رابطه به موضوعات کلیدى چون آماده گى هاى دو کشور براى تبادله اطلاعات گمرکى، مجهزسازى ریاست عمومى گمرکات با تکنالوژى مدرن، صادرات سنگ مرمر، موافقه کشور چین در قسمت صادرات إنار افغانستان به بازار هاى آنکشور بدون اخذ تعرفه و دیگر موضوعات بحث و تبادله نظر صورت گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید