روزنامه ملی انیس

آلمان به همکاری خود با افغانستان ادامه می دهد

 مشوره های حکومتی پیرامون همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان در سال ۲۰۱۹ موفقانه به پایان رسید.

به نقل از خبرنامه منتشره وزارت مالیه، وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) متعهد شد که حدود ۵،۱ میلیارد افغانی (معادل ۵۹ میلیون یورو) را در عرصه های حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیربنای شاروالی ها در افغانستان سرمایه گذاری می کند.

 علاوه  برآن، مبلغ ۷٫۸ میلیارد افغانی دیگر (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده می شود.

 از سال ۲۰۰۱ بدینسو، حکومت آلمان مجموعاً ۳۴۵ میلیارد افغانی (معادل ۶٫۴ میلیارد یورو) را در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

در بدل این سرمایه گذاری، آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که درچهارچوب پاسخگویی متقابل جینوا، به تعهدات خود مبنی بر انجام اصلاحات در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، تساوی جنسیتی و فرصت های مساوی برای زنان و نیز تأمین شفافیت در استخراج معادن و بخش استخراج عمل کند.

به همین جهت، از جملۀ ۷٫۸ میلیارد افغانی (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) که به صندوق وجهی فوق الذکر اختصاص یافته است،مبلغ ۲٫۵ میلیارد افغانی (معادل ۶۰ میلیون یورو) مشروط بر تطبیق اصلاحاتی خواهد بود که به صورت مشترک در چهارچوب پاسخگویی متقابل جینوا، روی آنها موافقه صورت گرفته است.

علاوه برآن، مبلغ ۵٫۳ میلیارد افغانی (معادل ۴۰ میلیون یورو) از طریق همکاری دوجانبه که در بخش انرژی سرمایه گذاری خواهد شد، مشروط به انجام رهنمودهای فعالیت و حفظ و مراقبت پروژه های جاری و آیندۀ پلان شده به منظور پایداری این پروژه ها می باشد.

ناهید سرابی، معین امور پالیسی وزارت مالیه در این رابطه گفت: “همانطوری که در ستراتیژی رشد و نیزچارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تسجیل شده است، حکومت افغانستان در نظر دارد به رشد اقتصادی بالاتری دست پیداکند، مناسبات دوستانه خود را با کشورهای همسایه توسعه دهد، عواید را افزایش دهد، اشتغال زایی کند، سطح فقر را کاهش دهد، و به منازعۀ خشونت بار پایان دهد. رسیدن به این اهداف افغانستان را قادر خواهد کرد تا به مثابۀ یک ملت به خودکفایی نایل شود.

برای رسیدن به این هدف ها، روی برنامه ها و پروژه هایی دارای اولویت در مطابقت با«برنامه های ملی دارای اولویت» سرمایه گذاری می شود برنامه هایی که درازمدت و دوامدارمی باشد و افغانستان را به منطقه و فراتر از آن پیوند می دهند.

وی گفت من همچنین می خواهم تا به خاطر حمایت دوامداری که از ابتدای همکاری ما وجود داشته است، مراتب سپاسگزاری ام را به نمایندگی از افغانستان به مردم شما (آلمان) ابراز کنم. آلمان نقش کلیدی در بازسازی افغانستان ایفا کرده که به دستاوردهای قابل توجهی در تطبیق برنامه های مشترک انکشافی نایل شده است.”آلمان کماکان در راه کمک به انکشاف پایدار، صلح و ثبات در افغانستان متعهد باقی می ماند.

دکتور هیننگ پلاتی، رئیس بخش افغانستان و پاکستان در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در سخنرانی خود گفت: “آلمان به عنوان یک شریک مطمئن درازمدت برای توسعه افغانستان و مردم این کشور باقی می ماند همان طوریکه ما در گذشته نیز چنین بوده ایم. آلمان به حمایت خویش از انکشاف در افغانستان با تمویل الی ۴۳۰ میلیون یورو به طور سالانه تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد.”

هدف از همکاری افغان-آلمان همانا بهبود بخشیدن شرایط زندگی و دورنماهای آیندۀ مردم افغانستان است تا آنها بتوانند از یک زندگی عاری از فقر، مهاجرت، خشونت یا افراطیت لذت ببرند.  آلمان متعهد شد که به حمایت خود در مبارزه علیه فساد اداری، رشد دختران و زنان، تقویت جامعۀ مدنی افغانستان، اصلاح ادارۀ عامه و ایجاد یک محیط قادرکننده برای سهمگیری بخش خصوصی ادامه دهد.

به منظور کسب اطمینان از این که تمام شهروندان افغانستان از توسعه مستفید می شوند، ایجاد فرصت های دوامدار ایجاد درآمد و حمایت از رشد اقتصادی و نیز بهبود تهیۀ برق و آب شامل اولویت شده است.

این اهداف با اولویت های افغانستان مانند چارچوب صلح و انکشاف ملی و برنامه های ملی، دارای اولویت به صورت کامل مطابق می باشد.           ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید