روزنامه ملی انیس

آزادی وصلــح 

حوادث خطیر ووقایع واژگون سازی دردهه های اخیر برکشورما وارد آمده  بسیاری ازهم میهنان خصوصأ متفکران وآزادیخواهان را برآن داشته که بدانند چه پایگاهی درجهان دارند ؟

زیرا تصویری که پیش ازاین ازخویشتن وهویت خود به عنوان یک افغانستانی داشتند بکلی آشفته شده وازهویت دیرین خود رانده وبه هویت جدید خو ناگرفته مانده اند .

باید تصدیق کنیم که مردمان ماهرگز نه توانسته ونمی تواند درقالب های بستۀ فکری وکهنه محبوس بماند .این خشک اندیشی ،تعصب وتصلب فکری وعقید تی ، کهنه پرستی وعقب گرایی آنها را خرسند وراضی نمی کند .چنانچه آیت مبارکه میگوید :

(کُل یَوم هُوَ فی شأن)

« هرروزرا حالت وخصلتی است که با روز گذشته مغایرت
دارد »
فرهنگ جنگ ،خود نمایی  خشونت ،برتری جوئی ها ،کهنه گرایی ها ،بی سوادی وقلدری وبی خبری ،حاکم بودن جهلا درعرصه های زندگی رسمی واجتماعی و… همه مغایرآزادی های انسانی ورشد علوم مفید وتأمین صلح پایدار وشکوهمند به زندگی بشر و واقع نگری را مقابله می شود .وکشور را درپرتگاه بی عزتی وجهالت فرومی برد . با این مقدمه مختصر که گفته آمدیم ،مولانای بزرگ بلخی روزگاری که آدمی را (آدمیت‎) نیست و مردمش چون اژدهای وحشی به جان هم افتاده اند که نه از کشتن نه از بستن می ترسند ،روزیکه همه چیز درهم شکسته وهمه کس فریاد میزند :

«تصویرها درآئینه ها نعره می‎کشند ما را  زچارچوب طلایی رها کنید » واین صدای گرفته وخپ مردمی است که مظلومانه زندگی می کنند ومظلومانه میمیرند . مرگ ومیرش را ترور،فساد، غارت  چپاول ،فریب ونیرنگ ، نفاق ملی ،تبعیض وتعصب آشکاروپنهان رسمی وغیررسمی وهزارن هزارجرایم اخلاقی ومصیبت دیگر با عث شده است

درطول سده های متمادی همواره این کشورمورد تجاوز وحملۀ نامردانه قدرت مندان وجهانخواران قرارگرفته وچنانکه می دانیم این سرزمین گنج دارازجمله معدود سرزمین های است که دارای موقیعت فوق العاده حساس «جغرافیایی واستراتیژیکی » مردم افغانستان بخاطراستقرارآزادی ،صلح پایدارومبتنی بر ارزش های انسانی وآزادیخواهانه همه جانبه از خود وسرزمین آبائی شان فداکاری ها وشایستگی های زیادی نشان داده اند وبه سبب اینکه دراین کشور صلح وآزادی زود تر بوجود نمی امده نشانگر برداشت وشعور خاص این مردم درمورد صلح وازادی تفسیر می شود .مردمان جهان از صلح وآرامش بخاطر زندگی آسوده وبدور از هرج ومرج بهره می گیرند ،ولی در بسیاری ازمناطق دیگر جهان مردم طرفدارصلح وآزادی به طوردیگری جهان بینی دارند که درپرتوآن بتوانند به لذت و خوش‎گذرانی وراحت طلبی بدون اینکه هیچ کس مزاحم شان ناشد این نوع صلح وآزادی معلول برداشت جهان‌بینی وتفکر وفرهنگ آنها میباشد ولی دربسیاری از جوامع بشری جنگ و فشار جنگ چنان بالای روح ومزاج مردم ورهبران سیاسی واجتماعی شان اثر گذار می‌شود که به هر نوع صلح وازادی که طرف  مقابل برآنها تحمیل کند ونتایج بدی را بدنبال داشته باشد تن دهند و این نوع صلح ها وآزادی ها بدون انتخاب واراده آزاد ملت ها بالای شان جبراٌ تحمیل می‌شود ودرتاریخ تحولات سیاسی نظامی دنیا نمونه های فراوان دیده می شو د اما آزادی وصلح برای مردمان آزادۀ ما ودرفرهنگ وجهان بینی ما صلح وآزادی تعریف دیگری دارد وبرداشت ومعرفت های ویژه درمورد صلح وسیله است نه هدف وما بخاطر مطلق صلح مبارزه می کنیم صلح زمینه مساعدی است برای تکامل  تاملت درپرتواین زمینه سیر وتکامل خودرا طی طریق نماید وبه رشد فکری وشعوری وسازنده برسد .تاریخ معاصر کشورهای افریقایی، امریکایی لاتین وکشورهای عربی نشانگرآزادی ها وصلح ها وآرامش هایی بوده که در سایه آن جامعه هیچگونه رشد وتکامل وپیشرفت را بد نبال نداشته است وکوچکترین نفعی هم به مردم آن نصیب نشده است واز منابع مادی ومعنوی شان استفاده های استعماری صورت گرفته است وجهان گشایان حریص خوبترودلخواه ترین نفع را درسایه همچوصلح ها برداشته نسبت به جنگ وجدال. استاد خلیلی
می گوید:

فطرت ذیروح درجنگ و تضاد است

نادان آنکه ختم جنگش آرزوست

برای جامعه ایکه اکثریت آن بی سواد و کمتر آگاهی ومعرفت علوم معاصر را دارند چگونه میتواند از صلح استفاده معقول کند .برعکس آگاهی ودرک درست همه جانبه ومطالعه درتحولات تاریخی وسیاسی جهان ومنطقه به نوعیت استفاده از صلح وآزادی کمک می کند .

لهذا برعناصرآگاه ودلسوزودرعین حال دانشمند وفاضل است  تا ازاین نعمت ازادی وصلح که محصول فداکاری ها وجان باختن مردم وویرانگری سرزمین  مابوده استفاده مثبت وسالم صورت گیرد تا اشتباهات وفریب گذشته تکرار نشود وازجانبی دست آورد درست ونیکو داشته باشد .

پس یک مملکت درپرتوصلح وآرامش می تواند به رشد عقلانی وتکامل خود برسد تا از قطارتمدن بشری که محصول اندیشیدن تمام اندیشمندان جهان است .بهره مند شده وپدیده های معینه وارزنده حیات را پاس داری نماید واز آن برای حیات معقول انسانی استفاده ببرد . متمنی هستیم که عرفا وفضلا ،متفکرین ، آزادمنشان ، نوامیس دوستان ویتیم دوستان با احساس درجهت تعلیم واشاعه معنی حقیقی آزادی وصلح به همنوعان خود چیزهای بفهمانند .رسالت مطبوعات مسئول وحکومت داران وطندوست وبا غروراست تا آزادی وصلح به ارمغان آورند.   

سخی محمد «صارم »

ممکن است شما دوست داشته باشید