روزنامه ملی انیس

سرمقاله

فساد اداری همچون غده سرطانی است که آسیب های زیادی را بر جامعه و کشور وارد می سازد

فساد اداری یک پدیدة شوم و ضد بشری است که در طول تاریخ به اشکال و شیوه های مختلف دامنگیر جوامع بشری به خصوص مردم و نهادهای دولتی کشور ما می‎باشد و یکی از بدبختی ها و عقب مانی های اجتماعی و پدیدة بدنام کنندة بوده که صدمات و زیانهای جبران ناپذیری را متوجه افراد جامعه نموده است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و ادارة امور دولتی است به عنوان چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد این پدیدة خطرناک یک مرض مزمن و پیشرفته ادارات افغانستان است، فساد اداری یک پدیدة خطرناک است که سیاست ها و برنامه های دولت را در تضاد با منافع اکثریت جامعه قرار می دهد. این پدیدة منفور از یک…

صحت