روزنامه ملی انیس

سرمقاله

پاسخ به ندای صلح خواهانه مردم، عامل افزایش اعتبار و اعتماد است

پژوهش ها و بررسی ها ثابت ساخته است که وفا به عهد در موضوعات صلح و آشتی میان مسلمانان، اعتماد و اعتبار میان افراد جامعه، گروه های سیاسی و اجتماعی و حتی کشور های منطقه را گسترش می دهد، اما تجارب رویدادهای اجتماعی می رساند، آنانی که در تعهدات خود در سیاست و مسایل نظامی و اجتماعی پیمان شکن هستند و وفا به عهد را ارزش نمی دهند، در میان جامعه و مردم وحتی اگر در سطح منطقه و کشورهای جهان اشاره داشته باشیم، در میان افراد جامعه و کشورها و در سطح رهبران عرصه های سیاسی و اجتماعی از اعتبار و اعتماد کامل برخوردار بوده نمی توانند، نه تنها مردم و ملت، بلکه کشورها و همسایگان نیز بر آنان اعتماد و باور نمی کنند.…

جهان

صحت