روزنامه ملی انیس

سرمقاله

رمز پیروزی و موفقیت مردم افغانستان، در اتحاد شان است

چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سالروان با اشتراک گسترده مردم افغانستان برگزار شد و  یک روز دیگری نیز در  تاریخ سیاسی کشور درج گردید. شهروندان کشور با تمام تهدیدهای امنیتی و هشدارمخالفان مسلح دولت به پای صندوق های رأیدهی رفتند تا سرنوشت خود را به دست خود رقم بزنند و اکنون نیز برای اعلام نتایج ابتدایی لحظه شماری می کنند، زیرا این شهروندان در روز برگزاری انتخابات، مسئولیت و وجیبة ملی و دینی خویش را در قبال منافع ملی کشور، ادا کردند و اکنون از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند تا با کمال امانت داری نتایجی را به مردم ارائه نمایند تا مورد قناعت همه طرفها باشد و نگذارند تا دیگران در…

صحت