روزنامه ملی انیس

سرمقاله

مشروعیت در گرو امنیت و شفافیت

دقیقاً ده روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و کمیسیون های انتخاباتی نیز از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه خبر می دهند، وبرخی از کشور های جهان، برکمک های مالی، تأکید دارند،  سازمان ملل متحد نیز طی اعلامیه ای گفته که متعهد است تا مسئولیت اش را بر مبنای مأموریت خود، برای پشتیبانی از نهاد های انتخاباتی در راستای برگزاری انتخابات، معتبر، شفاف و همه شمول به رهبری و مالکیت افغانان انجام دهد، اما آنچه که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی مهم و اثر گذار است، تأمین امنیت مراکز رأی دهی و برگزاری انتخابات شفاف و همه پذیرمی باشد. هرچند کمیسیون انتخابات از تهدیدات امنیتی…

صحت